Meer resultaten voor hoogstammige boom

hoogstammige boom
 
Hoe ver moeten bomen en planten van de scheiding staan.
06 12 2015. In het zogenaamde Veldwetboek staat dat hoogstammige bomen op 2 meter van de scheiding moeten staan en laagstammige en levende hagen op 50 centimeter. Die afstand wordt berekend vanaf de kern van de boom tot aan de scheidingslijn.
Kapvergunning voor het vellen van hoogstammige bomen Gemeente Edegem.
Voor het vellen van een hoogstammige boom is een stedenbouwkundige vergunning of een kapvergunning nodig. In het Vlaamse decreet wordt elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek heeft van 1 meter beschouwd als een hoogstammige boom.
wettelijke definitie van hoogstammige bomen Bouwinfo.
Als hoogstammige boom zoals bedoeld in het eerste lid, 3, wordt beschouwd elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van 1 meter heeft. Uit het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18/05/99.
Groen en afscheiding Ruimtelijke Ordening.
Ook het vellen van losstaande hoogstammige bomen is in regel vergunningsplichtig. Vellen van hoogstammige bomen is vrijgesteld van vergunning als aan al de volgende voorwaarden voldaan is.: de boom behoort niet tot een bos., de boom staat in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied.,
Wettelijke plantafstanden in vlaanderen.
Hoogstammige bomen mogen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand geplant worden; bij ontstentenis van zodanig gebruik mogen hoogstammige bomen slechts op twee meter, andere bomen en levende hagen slechts op een halve meter van de scheidingslijn tussen twee erven worden geplant. Fruitbomen van welke soort ook mogen als leibomen, aan elke kant van de muur tussen twee erven, geplant worden zonder dat een afstand in acht wordt genomen. Is die muur niet gemeen, dan heeft alleen de eigenaar het recht hem als steun voor zijn leibomen te gebruiken. Als we dit artikel ontleden stuiten we op de term vast en erkend gebruik. Hiermee bedoelt men dat gemeenten afwijkende plantafstanden kunnen hanteren indien die geregistreerd zijn. De kantonnale vredegerechten zijn in die gevallen op de hoogte van de afwijkende minimale afstanden. Navraag bij alle Vlaamse vredegerechten leerde ons dat de afwijkingen beperkt zijn en geconcentreerd in de buurt van de Vlaamse Ardennen. Bijgaand kaartje link geeft een overzicht van de geldende plantafstanden voor fruitbomen in Vlaanderen. Om te bepalen of de 2 m grens werd gerespecteerd meet men de afstand vanaf de perceelsgrens tot aan het middelpunt van de boom.

Contacteer ons