Meer resultaten voor boom kappen zonder vergunning

boom kappen zonder vergunning
 
Wetgeving over kappen en planten van bomen Inverde Forum voor groenexpertise.
bomen kappen in bossen: aan wie vraag ik toestemming? die zieke bomenrij in landbouwgebied: mag ik die zonder vergunning kappen? bomen knotten in het najaar: moet de gemeente toestemming geven? de boom in mijn tuin is ziek, mag ik hem kappen?
Vrijstaande hoogstammige bomen op privaat terrein vellen Stad Gent.
Vrijstaande hoogstammige bomen op privaat terrein vellen. Voor het vellen van een hoogstammige boom heeft u een stedenbouwkundige vergunning nodig. Voor het vellen van een vrijstaande hoogstammige boom op privaat terrein heeft u in Gent een stedenbouwkundige vergunning nodig als die boom een zekere dikte heeft.
Welkom op de website van de gemeente Herk-de-Stad.
In privébos kan je een zeer dringende kapping om veiligheidsredenen uitvoeren zonder kapmachtiging, maar dan moet je deze kapping en de motivatie wel ten laatste 24 uur na de kapping schriftelijk melden aan ANB. Bij een kapping om sanitaire redenen het voorkomen van verdere aantasting door ziekte moet je de kapping en de motivering ervan minstens veertien dagen voor het uitvoeren van de kapping schriftelijk melden aan het agentschap. Bij kappingen om veiligheidsredenen en sanitaire kappingen moet de bosbeheerder binnen de zes maanden na de kapping een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring aan het agentschap voorleggen. Dit kan eenvoudig via het invullen van hetzelfde formulier als voor het aanvragen van een kapmachtiging. Vermeld in dat geval duidelijk op het formulier dat de kapping al uitgevoerd is en waarom. Kappen van hoogstammige bomen, niet gelegen in een bos Decreet Ruimtelijke Ordening. Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps of lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos, is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Een hoogstammige boom is elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum 1 meter heeft.
Mag je een boom kappen zonder kapvergunning? Leggle.
Boom kappen zonder vergunning. Wat als je een boom zomaar kapt, zonder dat je een vergunning hebt? Ten eerste is het belangrijk om te weten óf je een vergunning nodig hebt. In sommige gemeenten mag je een boom kappen zonder vergunning.
Bomen kappen, vergunning Gemeente Assen.
Kleine bomen of struiken mag u wel zonder vergunning verwijderen, maar grotere niet. Ook heeft u voor het kappen van bepaalde soorten bomen en/of bomen in bepaalde gebieden een omgevingsvergunning nodig. Vroeger heette deze vergunning de kapvergunning. Er kunnen meerdere redenen zijn om een vergunning aan te vragen, zoals.: De boom vormt een gevaar voor de omgeving.
Bomen kappen wat mag en wat mag niet? Website Genk.
Wat is dit? Als je één of meerdere bomen wil kappen op privaat terrein moet je vooraf een kapvergunning van de stad Genk aanvragen. Die machtiging wordt alleen verleend als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Die hebben te maken met de soort boom, de dikte van de boom, de plaats waar hij staat enz.
bomen vellen zonder kapvergunning JuridischForum.be.
c ze liggen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning, de vergunde landbouwbedrijfswoning of landbouwbedrijfsgebouwen of de vergunde bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen. Als de boom niet op de grens met het openbaar domein staat is er geen vergunning nodig en kunt u er morgen al de bijl in zetten. Staat ze op de grens dan is er wel een stedenbouwkundige vergunning nodig. Dit is ook niet de" werkelijkheid" wat je hier neerschrijft. Ik beschik over een aantal bossen en ben aangesloten bij de Provinciale Bosgroep, die ons helpt met het bosbeheer. Van hen mochten we zelfs een gemengd bos eik, den, beuk volledig" kappen zonder verplichting van opnieuw op te planten. Of gewoon kappen naar onze behoefte: enkel de dorre bomen kappen, kappen naarmate we hout nodig hadden.
Vergunning voor het kappen of vellen van bomen Gemeente Oostkamp.
Een zeer dringende kapping om veiligheidsredenen kan gebeuren zonder kapmachtiging, maar dan moet u deze kapping en de motivatie ervoor wel ten laatste 24 uur na het uitvoeren van de kapping schriftelijk melden aan het ANB. 2 Kappen van hoogstammige bomen, niet gelegen in een bos Decreet Ruimtelijke Ordening. Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps of lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos, is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Een hoogstammige boom is elke boom die op een hoogte van1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum1 meter heeft.
Kapmachtiging Agentschap voor Natuur en Bos.
Het Agentschap voor Natuur en Bos zorgt ervoor dat de voorwaarden bij de kapmachtiging zo opgesteld worden dat er voldaan is aan de zorgplicht, zoals opgelegd in art.16, 2 van het Natuurdecreet. Een stedenbouwkundige vergunning voor het kappen van hoogstammige bomen zonder dat dit leidt tot ontbossing is niet vereist voor bomen in bosverband.
Boom kappen Bomen Openbaar groen Natuur en milieu Wonen en leven Gemeente Zwolle.
De gemeente Zwolle informeert omwonenden over het voornemen van het kappen van een gemeentelijke boom. Zwolle hanteert een 100% herplantplicht. Dit betekent dat bij vergunningplicht voor iedere gekapte boom een nieuwe boom aangeplant moet worden. De wijze waarop herplant plaats zal vinden, wordt als voorschrift in de vergunning opgenomen. Handhaving bij illegale kap. Als er gekapt is zonder vergunning, terwijl er wel een vergunning had moeten worden aangevraagd, wordt er handhavend opgetreden.

Contacteer ons